شرکت کشتیرانی آریا
   

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
شرکت کشتیرانی آریا ( سهامی عام)
به شماره ثبت ۲۲۵۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۰۶۶۸


ازکلیه صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت که راس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۰ در مرکز همایش های مجموعه فرهنگی و ورزشی انقلاب به نشانی تهران.خیابان ولیعصر،بزرگراه نیایش، بعد از پل کردستان تشکیل خواهد گردید حضور بهم رسانند.


دستور جلسه :

۱- قرائت گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی مربوط به عملکرد دوره منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۱۰ ؛
۲- بررسی و تصویب صورتهای مالی و ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۱۰ ؛
۳- انتخاب بازرسین قانونی و حسابرس ؛
۴- انتخاب اعضای محترم هیات مدیره ؛
۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار شرکت ؛
۶- سایر اموری که در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده است.
توجه 
سهامداران محترم حقیقی با ارائه اصل مدارک رسمی شناسائی و نمایندگان قانونی آنان با ارائه اصل مدارک شناسائی و وکالتنامه و یا سایر مدارک رسمی مرتبط و نمایندگان محترم سهامداران حقوقی با ارائه اصل مدارک شناسائی و معرفی نامه معتبر ممهور به امضاء مجاز و مهر سهامدار حقوقی ذیربط بانضمام اصل برگ سهام می توانند از تاریخ ۹۴/۰۳/۱۲ الی ۹۴/۰۳/۲۸ در ساعات اداری به محل قانونی شرکت به نشانی تهران. شهرک غرب، خیابان هرمزان، کوچه یازدهم، شماره ۱ مراجعه و شخصا" نسبت به اخذ برگ ورود به جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و یا به سایت رسمی شرکت www.aryashippinglines.com مراجعه و با تکمیل اطلاعات درخواستی نسبت به اخذ برگ ورود به جلسه مجمع فوق اقدام نمایند. ضمنا" شایسته است سهامداران محترمی که از طریق سایت برگ ورود به جلسه مجمع فوق را دریافت می نمایند نسبت به ارائه یا ارسال اصل معرفی نامه نمایندگان و یا وکالتنامه خود به شرکت اقدام شایسته بعمل آورد. فقط سهامدارانی می توانند در جلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده شرکت نمایند که کارت ورود به جلسه را دریافت نموده باشند.

این آگهی در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۳۴۹۶ و روزنامه اطلاعات به شماره ۲۶۱۷۰ در تاریخ ۹۴/۰۳/۱۱  به چاپ رسیده است.      

امور سهام شرکت کشتیرانی آریا