شرکت کشتیرانی آریا
   

- آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم) سال مالی منتهی به ۱۰ دی ماه ۱۳۹۵

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم)

 شرکت کشتیرانی آریا (سهامی عام)

به شماره ثبت ۲۲۵۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۰۶۶۸

 

 

نظر به اینکه نوبت اول جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در ساعت و روز مقرر وفق آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۶۷۰۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ به دلیل عدم حضور اکثریت سهامداران (نصف بعلاوه یک) تشکیل نگردید بدینوسیله مجددا ازکلیه صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم) که راس ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ درهتل لاله به نشانی تهران.خیابان شهید دکترحسین فاطمی، نبش خیابان حجاب، پلاک ۲۰۰ تشکیل خواهد گردید حضور بهم رسانند و نسبت به موضوعات ذیل که همان دستور جلسه نوبت اول می­باشد اتخاذ تصمیم نمایند.

دستور جلسه :

۱-    قرائت گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی مربوط به عملکرد دوره منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۱۰؛

۲-    بررسی و تصویب صورتهای مالی و ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۱۰؛

۳-    انتخاب اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال؛

۴-    انتخاب بازرسین قانونی و حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۱۰؛

۵-    تعیین روزنامه کثیرالانتشار شرکت؛

۶-    سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است.

توجه  

سهامداران محترم حقیقی با ارائه اصل مدارک رسمی شناسائی و نمایندگان قانونی آنان با ارائه اصل مدارک شناسائی و وکالتنامه و یا سایر مدارک رسمی مرتبط و نمایندگان محترم سهامداران حقوقی با ارائه اصل مدارک شناسائی و معرفی نامه معتبر ممهور به امضاء مجاز و مهر سهامدار حقوقی ذیربط بانضمام اصل برگ سهام می­توانند از تاریخ ۹۶/۰۴/۱۱الی ۹۶/۰۴/۲۱ در ساعات اداری به محل قانونی شرکت به نشانی تهران. شهرک غرب، خیابان هرمزان، کوچه یازدهم، شماره ۱ مراجعه و شخصا نسبت به اخذ برگ ورود به جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم) و یا به سایت رسمی شرکت www.aryashippinglines.com مراجعه و با تکمیل اطلاعات درخواستی نسبت به اخذ برگ ورود به جلسه مجمع عمومی فوق اقدام نمایند. ضمنا شایسته است سهامداران محترمی که از طریق سایت برگ ورود به جلسه مجمع عمومی فوق را دریافت می نمایند نسبت به ارائه یا ارسال اصل معرفی نامه نمایندگان و یا وکالتنامه خود به شرکت اقدام شایسته بعمل آورند. فقط سهامدارانی می­توانند در جلسه مجمع عمومی (نوبت دوم) شرکت نمایند که کارت ورود به جلسه را دریافت نموده باشند.

هیات مدیره 

این آگهی در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۶۷۵۰ در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۱ به چاپ رسیده است.    

میرزابزرگ  - امور سهام