شرکت کشتیرانی آریا
   

- آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سال مالی منتهی به ۱۰ دی ماه ۱۳۹۲

- آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سال مالی منتهی به ۱۰ دی ماه ۱۳۹۳

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۰ دی ماه ۱۳۹۴

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سال مالی منتهی به ۱۰ دی ماه ۱۳۹۲
شرکت کشتیرانی آریا ( سهامی عام)
به شماره ثبت ۲۲۵۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۰۶۶۸

ازکلیه صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت که راس ساعت ۱۰ صبح روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۹ در هتل لاله به نشانی تهران. خیابان شهید دکتر حسین فاطمی، نبش خیابان حجاب، پلاک ۲۰۰ تشکیل خواهد گردید حضوربهم رسانند.

پیرو مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۰ که در آن جلسه صورت­های مالی سال ۱۳۹۲ به تصویب نرسید، اعلام تنفس گردید اما جلسه تنفسی مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ به حد نصاب نرسید لذا جلسه نوبت دوم مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۶ برگزار شد که طی آن باز هم صورتهای مالی سال ۱۳۹۲ به تصویب نرسید و مجمع  از بازرس قانونی درخواست نمود تا موارد و مسائلی را تا تشکیل جلسه بعدی مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بررسی نماید. لذا جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده با دستور ذیل برگزار می گردد:

۱-  استماع گزارش بازرس قانونی راجع به قضیه خرید و عملکرد دو فروند کشتی حمل گاز؛

۲-  بررسی و تصویب صورتهای مالی و ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۱۰؛

توجه   

بدیهی است حضور سهامداران محترم (اصالتا و یا وکالتا و یا به قائم مقامی قانونی و یا به نمایندگی) در جلسه پیش گفته و شرکت در مباحثات و امر تصمیم گیری مستلزم در دست داشتن مدارک مثبته مطابق با مقررات قانونی مربوطه و همچنین اساسنامه متبوع شرکت خواهد بود. سهامداران محترم برای کسب اطلاع بیشتر و دریافت برگ ورود می توانند از تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ الی ۱۳۹۵/۰۲/۰۸ به دفتر شرکت و همچنین اطلاعیه بارگزاری شده در سایت www.aryashippinglines.com مراجعه فرمایند.

هیات مدیره 

این آگهی در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۳۷۳۶ و روزنامه اطلاعات به شماره ۲۶۴۱۰ در تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ به چاپ رسیده است. 

میرزابزرگ  - امور سهام 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سال مالی منتهی به ۱۰ دی ماه ۱۳۹۳
شرکت کشتیرانی آریا ( سهامی عام)
به شماره ثبت ۲۲۵۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۰۶۶۸

 

ازکلیه صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت که راس ساعت ۱۱ صبح روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۹ در هتل لاله به نشانی تهران. خیابان شهید دکتر حسین فاطمی، نبش خیابان حجاب، پلاک ۲۰۰ تشکیل خواهد گردید حضوربهم رسانند.

پیرو مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۶ که درآن جلسه بازرس گزارش خود را قرائت ننمود و صورتهای مالی سال ۱۳۹۳ نیز به تصویب نرسید از بازرس قانونی خواسته شد تا موارد و مسائل مطروحه را بررسی و گزارش خود را تهیه و به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ارائه نماید لذا جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده با دستور ذیل برگزار می گردد :

- استماع گزارش بازرس قانونی

- بررسی و تصویب صورتهای مالی و ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ با لحاظ تصمیم مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۹ (ساعت ۱۰ صبح)

 

توجه 

بدیهی است حضور سهامداران محترم (اصالتا و یا وکالتا و یا به قائم مقامی قانونی و یا به نمایندگی) در جلسه پیش گفته و شرکت در مباحثات و امر تصمیم گیری مستلزم در دست داشتن مدارک مثبته مطابق با مقررات قانونی مربوطه و همچنین اساسنامه متبوع شرکت خواهد بود. سهامداران محترم برای کسب اطلاع بیشتر و دریافت برگ ورود می­توانند از تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ الی ۱۳۹۵/۰۲/۰۸ به دفتر شرکت و همچنین اطلاعیه بارگزاری شده در سایت www.aryashippinglines.com مراجعه فرمایند.

هیات مدیره 

این آگهی در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۳۷۳۶ و روزنامه اطلاعات به شماره ۲۶۴۱۰ در تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ به چاپ رسیده است. 

میرزابزرگ  - امور سهام 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۰ دی ماه ۱۳۹۴
شرکت کشتیرانی آریا ( سهامی عام)
به شماره ثبت ۲۲۵۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۰۶۶۸

ازکلیه صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که راس ساعت ۱۲:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۹ در هتل لاله به نشانی تهران.خیابان شهید دکتر حسین فاطمی، نبش خیابان حجاب، پلاک ۲۰۰ تشکیل خواهد گردید حضوربهم رسانند.

دستور جلسه :

۱-    قرائت گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی مربوط به عملکرد دوره منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۱۰؛

۲-    بررسی و تصویب صورتهای مالی و ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۱۰؛

۳-    انتخاب بازرسین قانونی و حسابرس؛

۴-    تعیین روزنامه کثیرالانتشار شرکت؛

۵-    سایر اموری که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است.

توجه

بدیهی است حضور سهامداران محترم (اصالتا و یا وکالتا و یا به قائم مقامی قانونی و یا به نمایندگی) در جلسه پیش گفته و شرکت در مباحثات و امر تصمیم گیری مستلزم در دست داشتن مدارک مثبته مطابق با مقررات قانونی مربوطه و همچنین اساسنامه متبوع شرکت خواهد بود. سهامداران محترم برای کسب اطلاع بیشتر و دریافت برگ ورود می­توانند از تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ الی ۱۳۹۵/۰۲/۰۸ به دفتر شرکت و همچنین اطلاعیه بارگزاری شده در سایت www.aryashippinglines.com مراجعه فرمایند.

هیات مدیره 

این آگهی در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۳۷۳۶ و روزنامه اطلاعات به شماره ۲۶۴۱۰ در تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ به چاپ رسیده است. 

میرزابزرگ  - امور سهام